en

Сотрудник подразделения

Публикации

  1. 2Noskova E., Ulyantsev V., Koepfli K., O'Brien S.J., Dobrynin P.V. GADMA: Genetic algorithm for inferring demographic history of multiple populations from allele frequency spectrum data // GigaScience - 2020, Vol. 9, No. 3, pp. giaa005 [IF: 6.871, SJR: 2.947]
    подробнее >>
  2. 1Zhernakova D.A., Brukhin V., Malov S., Oleksyk T., Koepfli K., Zhuk A., Dobrynin P., Klivera S., Cherkasov N., Tamazian G., Rotkevich M., Krasheninnikova K., Evsyukov I., Sidorov S., Gorbunova A., Chernyaeva E., Shevchenko A., Kolchanova S., Komissarov A.S., Simonov S., Antonik A., Logachev A., Polevh D., Pavlovah O., Glotov A., Ulantsev V., Noskova E., Davydova T., Sivtseva T., Limborska S., Balanovsky O., Osakovsky V., Novozhilov A., Puzyrev V., O'Brien S. Genome-wide sequence analyses of ethnic populations across Russia // Genomics - 2020, Vol. 112, No. 1, pp. 442-458 [IF: 2.801, SJR: 0.703]
    подробнее >>